Haltakarmányozás a gyakorlatban

1100 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Tasnádi Róbert

Kiadó: Agroinform Kiadó

Oldalszám: 64

Méret: 168×238 mm

Kategória:

Leírás

Tartalom

A hal­ta­kar­má­nyo­zás ön­ma­gá­ban kö­rül­ha­tá­rol­ha­tó sza­kis­me­re­te­ken ala­pul, sa­ját fo­gal­mi és ér­tel­me­zé­si rend­sze­re van. Ám a gya­kor­lat­ban már nem ön­ál­ló tu­dás­anyag, mert az ered­mé­nyes­sé­ge csak a hal­te­nyész­tés más mű­ve­le­tei­vel együtt ér­vé­nye­sül. Ez az oka, hogy a tó­gaz­da­sá­gi tech­no­ló­gia fejlődése so­rán a haltenyésztők csak olyan ta­kar­má­nyo­zá­si el­já­rá­so­kat fo­gad­tak be, vagy tűr­tek meg, ame­lyek a hal­te­nyész­té­si mód­sze­rek tel­jes­sé­gét, össze­han­golt ki­vi­te­le­zé­sét tá­mo­gat­ták, és mind­azo­kat az újí­tá­so­kat mellőzték vagy ki­zár­ták a gya­kor­lat­ból, me­lyek nem har­mo­ni­zál­tak a tech­no­ló­gia összes­sé­gé­vel.

Tartalomjegyzék

Előszó (Dr. Woynarovich Elek)

1. Történeti visszapillantás

2. A haltest és a haltáplálék
2.1. A haltest összetétele
2.2. A táplálék alkotórészei
2.3. Fontosabb tógazdasági halaink természetes táplálékai

3. A takarmányozás szervezése
3.1. A takarmányhozam meghatározása
3.2. A takarmány-együttható (TE)
3.2.1. Takarmányozási terv készítése a TE-val
3.2.2. A napi takarmányozás végrehajtása a TE-val
3.2.3. A takarmányozás év végi értékelése a TE-val
3.3. A keményítőérték (k.é.)
3.4. A metabolizálható energia (ME)
3.4.1. A ponty ME igénye
3.4.2. A napi takarmányozás irányítása a ME-val

4. A takarmányozás évközi feladatai
5. Köszönetnyilvánítás

További információk

Tömeg 0.2 kg
Méretek 168 × 238 mm
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter