Nyomtatóbarát változat

Növényvédelem

Éves előfizetés: 
7500Ft

Szakfolyóiratunk havonta tájékoztat a hazai és külföldi növényvédelmi kutatások, fejlesztések legújabb eredményeiről, ezek gyakorlati alkalmazásáról.

A növényvédelem valamennyi fontosabb területét felölelő közleményei a növényvédelemben dolgozó szakembereket, vállalkozókat, a közösen és egyénileg gazdálkodókat, végső soron a mezőgazdasági termelés egészét szolgálják.

Különös hangsúlyt fektet az új károsítók megismertetésére, a velük kapcsolatos hazai és külföldi ismeretek közlésére, a környezetvédelem, a környezetkímélő eljárások bevezetésének elősegítésére.

Technológia rovata rendszeresen közli egy-egy termesztett növény legfontosabb károsítóit és leküzdésük korszerű lehetőségeit.

A Növényvédelem szaklap arra törekszik, hogy előfizetőinek, olvasóinak minél szélesebb rétegéhez eljusson, ezt a célt szolgálják rendszeresen megjelenő rovatai: Szakcikkek, Rövid közlemények, Technológia, Marketing, Növényvédőszer-ismertető, Arcképcsarnok, Szaknyelvi sarok, Krónika, Cikk- és Könyvismertetés, EU Hírek, egyéb közleményei, tudósításai.

 

ÚTMUTATÓ A SZERZŐK SZÁMÁRA

A közlemények terjedelmét a mondanivaló jellege szabja meg, de ne legyen a kettes sor­távolságra nyomtatott szöveg a mellékletekkel együtt 15 oldalnál hosszabb. A kéziratot bevezető, anyag és mód­szer, eredmények (következtetések, köszönetnyilvánítás), irodalom fő fejezetekre kérjük tagolni és a Szerkesztőség címére 2 pld.-ban kinyomtatva és elektronikus levélben bekül­deni. A köz­lemény címét a Szerző(k) neve, munkahelye és a rövid összefoglaló kövesse, a dolgozat az irodalommal fejeződjön be. A táblázatok és ábrák (címjegy­zékkel együtt) a dolgozat végére kerül­jenek. Csak jó minőségű, laser­nyom­tatóval készült ábrát, illetve fekete-fehér fotót fogadunk el. Színes diát és színes fotót csak a borítóra kérünk. Belső színes ábrák elhelyezésére közlési díj befizetése vagy szponzor anyagi támogatása esetén van lehetőség.

Az angol nyelvű összefoglaló új oldalon kez­dődjön. Magyar és angol nyelven kulcsszavak közlése is szükséges.
A kéziratban csak a latin neveket kérjük kurzívval (egyszeri aláhúzás vagy italic nyom­tatás) jelölni, egyéb tipizálás mellőzendő. A tech­nológia részbe szánt kézirathoz össze­fog­lalót nem kérünk. A Szer­kesztőség csak az elő­írásoknak megfelelő eredeti kéziratot fogad el.

A Szer­kesz­tő bi­zott­ság az internet hon­la­pok­ról szár­ma­zó ada­tok­ra va­ló hi­vat­ko­zá­so­kat nem tart­ja el­fo­gad­ha­tó­nak, ezért fel­hív­ja a Szer­zők fi­gyel­mét, mel­lőz­zék eze­ket. Ki­vé­telt ké­pez­nek az interneten „on-line” elér­he­tő tu­do­má­nyos fo­lyó­ira­tok, ame­lyek lek­to­rált, szak­mai­lag el­lenőr­zött dol­go­za­to­kat kö­zöl­nek. Az ezek­re tör­té­nő hi­vat­ko­zás ese­tén a szo­ká­sos bib­liog­rá­fiai ada­to­kat kell megadni.

A kézirat beadásával egyidejűleg kérjük a Szerző(k) személyi adatait (név, lakcím, munka­­hely, munkahely címe, telefon, fax, e-mail) meg­adni.

Előfizetés

Lap információk
Ft
Előfizetői információk

Ha a számlázási név/cím eltér a szállítási címtől, kérjük, jelezze azt a megjegyzés rovatban!

Ha szeretne hírlevelet kapni, itt megadhat egy e-mail címet.

CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.